Skip to content

Xin Hãy Đánh Tôi Đi

Tệp_000

Thứhạng: “17th, it has 1.9M views”

Tênkhác: Not Found

Tácgiả: Not Found

Thểloại: Not Found

Xin Hãy Đánh Tôi Đi TÓM TẮT NỘI DUNG

“Tac Giả: Uk Nội dung: Biến thái, Bạo Lực, Báo Thù, Xã hội đen,… rất mặn. Câu chuyện về người mạnh nhất với ham muốn bị đánh bởi kẻ mạnh hơn mình…”